Contactor tụ bù

Capacitor Switching Contactor

Khởi động từ chuyên dụng Schneider LC1DWK được thiết kế để đóng cắt tủ bù 3P, 1 bước hoặc nhiều bước (đến 6 bước)