Rờ le thời gian và bộ đếm

Rờ le thời gian RE22

Dùng để đóng mở các tiếp điểm theo một khoảng thời gian cài đặt trước.

Rờ le thời gian RE17

Dùng để đóng mở các tiếp điểm theo một khoảng thời gian cài đặt trước.

Rờ le thời gian RE48

Dùng để đóng mở các tiếp điểm theo một khoảng thời gian cài đặt trước.

Rờ le thời gian REXL

Dùng để đóng mở các tiếp điểm theo một khoảng thời gian cài đặt trước. Ngõ ra 2C/O Hoặc 4C/O