Đồng hồ Acti 9 iEM3000

Schneider

A9MEM3100 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.352.400đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.014.484đ

A9MEM3110 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3110 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3110

IEM3110 energy meter - 63 A - 1 pulse O - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.359.000đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.017.190đ

A9MEM3115 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3115 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3115

IEM3115 energy meter - 63 A - 2 digital I - multi-tariff

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.970.600đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.267.946đ

A9MEM3135 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3135 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3135

IEM3135 energy meter - 63 A - M-bus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.804.300đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.019.763đ

A9MEM3150 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3150 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3150

iEM3150 energy meter - 63 A - & electrical parameter plus Modbus RS485 comm port

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.134.500đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.335.145đ

A9MEM3155 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3155 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3155

IEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.554.700đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.507.427đ

A9MEM3165 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3165 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3165

IEM3165 energy meter - 63 A - BACnet - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.277.300đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.213.693đ

A9MEM3175 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3175 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3175

iEM3175 energy meter - 63 A - LON - 1 digital I - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.962.600đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.494.666đ

A9MEM3200 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.504.300đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 2.666.763đ

A9MEM3210 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3210 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3210

iEM3210 energy meter - CT - 1 pulse O - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.509.800đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 2.669.018đ

A9MEM3215 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3215 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3215

iEM3215 energy meter - CT - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.339.200đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.009.072đ

A9MEM3235 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3235 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3235

iEM3235 energy meter - CT - M-bus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.284.000đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.806.440đ

A9MEM3250 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.416.200đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.040.642đ

A9MEM3255 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3255 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3255

iEM3255 energy meter - CT - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.913.400đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.244.494đ

A9MEM3265 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3265 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3265

iEM3265 energy meter - CT - BACnet - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.485.300đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.888.973đ

A9MEM3275 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3275 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3275

iEM3275 energy meter - CT - LON - 1 digital I - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.285.000đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.216.850đ

The Acti9 iEM3000 Energy Meter Series offers a cost-attractive, competitive range of

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước