Đồng hồ Acti 9 iEM3000

Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.150.900đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.751.869đ

A9MEM3110 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3110

IEM3110 energy meter - 63 A - 1 pulse O - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.159.700đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.755.477đ

A9MEM3115 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3115

IEM3115 energy meter - 63 A - 2 digital I - multi-tariff

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.095.800đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.139.278đ

A9MEM3135 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3135

IEM3135 energy meter - 63 A - M-bus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12.417.900đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 5.091.339đ

A9MEM3150 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3150

iEM3150 energy meter - 63 A - & electrical parameter plus Modbus RS485 comm port

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.003.400đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.101.394đ

A9MEM3155 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3155

IEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.646.900đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.365.229đ

A9MEM3165 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3165

IEM3165 energy meter - 63 A - BACnet - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12.637.900đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 5.181.539đ

A9MEM3175 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3175

iEM3175 energy meter - 63 A - LON - 1 digital I - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13.885.300đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 5.692.973đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.155.400đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.343.714đ

A9MEM3210 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3210

iEM3210 energy meter - CT - 1 pulse O - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.163.100đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.346.871đ

A9MEM3215 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3215

iEM3215 energy meter - CT - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.296.100đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.811.401đ

A9MEM3235 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3235

iEM3235 energy meter - CT - M-bus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.554.400đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.737.304đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.208.100đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 3.775.321đ

A9MEM3255 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3255

iEM3255 energy meter - CT - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.849.400đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.038.254đ

A9MEM3265 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3265

iEM3265 energy meter - CT - BACnet - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.777.700đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 4.828.857đ

A9MEM3275 Đồng hồ đo năng lượng tích hợp sẵn biến dòng Schneider

A9MEM3275

iEM3275 energy meter - CT - LON - 1 digital I - multi-tariff - MID

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13.027.300đ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 5.341.193đ

The Acti9 iEM3000 Energy Meter Series offers a cost-attractive, competitive range of

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước