Cuộn kháng - Detune Reactor

Cuộn kháng

LVR05500A40T ; LVR07500A40T ; LVR14500A40T