Biến dòng MCT

CT - Biến dòng đo lường

Dùng để chuyển đổi dòng điện cho các thiết bị đo lường