Cầu dao chống dòng rò RCCB

RCCB Easy 9

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Easy9; Cách ly, đóng cắt, Chống dòng rò.

RCCB Acti 9

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Acti9; Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.