Đèn hiệu, đèn tầng

Đèn tầng XAL

Đèn tầng cảnh báo Ø60mm. Đèn 2,3,4 tầng, LED màu và ống nhựa bọc bên ngoài trong suốt. 

Đèn tầng XVG

Đèn 2,3,4 tầng, LED màu và ống nhựa bọc bên ngoài trong suốt. 

Đèn tầng XVM/XVC

Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 45mm.