CB bảo vệ động cơ

CB bảo vệ động cơ GV2

Tích hợp ralay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

CB bảo vệ động cơ GV3

CB 3 cực - từ và từ nhiệt bảo vệ động cơ. Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

CB bảo vệ động cơ TVS-GZ1

Thermal Magnetic Motor Circuit Breakers - GZ1

Phụ kiện cho GV2, GV3

Cùng cho CB từ nhiệt và CB từ loại GV