Phụ kiện MasterPact MTZ2 - MTZ3

Schneider

LV847283 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847283 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847283

Micrologic 5.0 X control unit - for fixed Masterpact MTZ 1 2 3

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 63.574.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 63.574.500đ

LV847288 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847288 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847288

Selective Protection sử dụng cho MTZ1 2 3 fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 65.736.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 65.736.000đ

LV847287 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847287 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847287

Selective Protection sử dụng cho MTZ1 2 3 fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 68.978.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 68.978.800đ

LV848499 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV848499 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV848499

Micrologic 5.0 X control unit, for Masterpact MTZ2/MTZ3 circuit breakers, drawout, LSI protections

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 67.387.100đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 67.387.100đ

LV848500 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV848500 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV848500

Micrologic 6.0 X control unit, for Masterpact MTZ2/MTZ3 circuit breakers, drawout, LSIG protections

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 69.680.600đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 69.680.600đ

LV848362 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV848362 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV848362

Micrologic 7.0 X control unit, for Masterpact MTZ2/MTZ3 circuit breakers, drawout, LSIV protections

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 73.117.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 73.117.000đ

LV847350 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847350 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847350

XF closing voltage release - 24 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.150.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.150.000đ

LV847353 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847353 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847353

XF closing voltage release - 200/250 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.150.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.150.000đ

LV847355 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847355 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847355

XF closing voltage release - 380/480 V AC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.150.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.150.000đ

LV847311 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847311 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847311

XF communicating closing voltage release - 24 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.865.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.865.000đ

LV847314 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847314 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847314

XF communicating closing voltage release - 200/250 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.865.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.865.000đ

LV847316 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847316 Cuộn Đóng XF Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847316

XF communicating closing voltage release - 380/480 V AC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.865.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.865.000đ

LV847360 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847360 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847360

MX opening voltage release - 24 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.150.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.150.000đ

LV847363 Cuộn cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847363 Cuộn cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847363

MX opening voltage release - 200/250 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.150.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.150.000đ

LV847365 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847365 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847365

MX opening voltage release - 380/480 V AC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.150.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.150.000đ

LV847321 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847321 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847321

MX communicating opening voltage release - 24 V AC/DC - for MTZ fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 7.865.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.865.000đ

Phụ kiện MasterPact MTZ2 - MTZ3

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước