MCCB Easypact EZC250

Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100

MCCB EZC250F 3P 100A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.634.400đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1.671.824đ

EZC250F3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3125

MCCB EZC250F 3P 125A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.886.300đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1.787.698đ

EZC250F3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3150

MCCB EZC250F 3P 150A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.747.600đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.183.896đ

EZC250F3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3160

MCCB EZC250F 3P 160A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.747.600đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.183.896đ

EZC250F3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3175

MCCB EZC250F 3P 175A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.012.700đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.305.842đ

EZC250F3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3200

MCCB EZC250F 3P 200A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.450.500đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.507.230đ

EZC250F3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3225

MCCB EZC250F 3P 225A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.450.500đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.507.230đ

EZC250F3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3250

MCCB EZC250F 3P 250A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.450.500đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.507.230đ

EZC250N3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3100

MCCB EZC250N 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.788.400đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1.742.664đ

EZC250N3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3125

MCCB EZC250N 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.266.900đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1.962.774đ

EZC250N3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3150

MCCB EZC250N 3P 150A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.208.500đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.395.910đ

EZC250N3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3160

MCCB EZC250N 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.208.500đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.395.910đ

EZC250N3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3175

MCCB EZC250N 3P 175A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.404.300đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.485.978đ

EZC250N3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3200

MCCB EZC250N 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.151.200đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.829.552đ

EZC250N3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3225

MCCB EZC250N 3P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.151.200đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.829.552đ

EZC250N3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3250

MCCB EZC250N 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.151.200đ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2.829.552đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước