MCCB Easypact EZC250

Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100

MCCB EZC250F 3P 100A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.853.300đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 1.811.051đ

EZC250F3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3125

MCCB EZC250F 3P 125A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.119.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 1.936.165đ

EZC250F3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3150

MCCB EZC250F 3P 150A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.032.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.365.275đ

EZC250F3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3160

MCCB EZC250F 3P 160A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.032.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.365.275đ

EZC250F3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3175

MCCB EZC250F 3P 175A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.314.100đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.497.627đ

EZC250F3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3200

MCCB EZC250F 3P 200A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.778.300đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.715.801đ

EZC250F3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3225

MCCB EZC250F 3P 225A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.778.300đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.715.801đ

EZC250F3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3250

MCCB EZC250F 3P 250A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.778.300đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.715.801đ

EZC250N3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3100

MCCB EZC250N 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.016.100đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 1.887.567đ

EZC250N3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3125

MCCB EZC250N 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.523.200đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.125.904đ

EZC250N3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3150

MCCB EZC250N 3P 150A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.520.900đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.594.823đ

EZC250N3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3160

MCCB EZC250N 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.520.900đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.594.823đ

EZC250N3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3175

MCCB EZC250N 3P 175A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.728.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 2.692.536đ

EZC250N3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3200

MCCB EZC250N 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.520.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 3.064.776đ

EZC250N3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3225

MCCB EZC250N 3P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.520.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 3.064.776đ

EZC250N3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3250

MCCB EZC250N 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.520.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 3.064.776đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước