MCCB Easypact EZC250

Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100

MCCB EZC250F 3P 100A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.372.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.372.500đ

EZC250F3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3125

MCCB EZC250F 3P 125A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.675.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.675.000đ

EZC250F3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3150

MCCB EZC250F 3P 150A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.709.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 5.709.000đ

EZC250F3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3160

MCCB EZC250F 3P 160A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.709.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 5.709.000đ

EZC250F3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3175

MCCB EZC250F 3P 175A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.028.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.028.000đ

EZC250F3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3200

MCCB EZC250F 3P 200A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.556.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.556.000đ

EZC250F3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3225

MCCB EZC250F 3P 225A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.556.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.556.000đ

EZC250F3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3250

MCCB EZC250F 3P 250A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.556.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.556.000đ

EZC250N3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3100

MCCB EZC250N 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.554.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.554.000đ

EZC250N3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3125 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3125

MCCB EZC250N 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.131.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 5.131.500đ

EZC250N3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3150 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3150

MCCB EZC250N 3P 150A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.264.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.264.500đ

EZC250N3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3160 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3160

MCCB EZC250N 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.264.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.264.500đ

EZC250N3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3175 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3175

MCCB EZC250N 3P 175A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.501.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.501.000đ

EZC250N3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3200 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3200

MCCB EZC250N 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.397.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.397.500đ

EZC250N3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3225 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3225

MCCB EZC250N 3P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.397.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.397.500đ

EZC250N3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3250 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250N3250

MCCB EZC250N 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.397.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.397.500đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước