Bộ khởi động Motor

Bộ khởi động Tesys U

Bộ khởi động mô tơ có cấp phối hợp bảo vệ tổng.